Thuật ngữ pháp lý | Từ điển Luật học

Thuật ngữ pháp lý là từ ngữ dùng để chỉ về những khái niệm thường...